Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật lần cuối ngày 27 tháng 1 năm 2021

1. Thông tin chung

Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) là các điều khoản dịch vụ của chúng tôi đặt ra và chi phối rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi với người dùng và bất kỳ người nào khác tương tác với các dịch vụ do CyberCat cung cấp (sau đây được gọi là “CyberCat, CyberCat VPN, chúng tôi, chúng tôi hoặc ‘ nhà cung cấp dịch vụ ”) Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn (từ đây được gọi là“ Người dùng ”hoặc“ Khách hàng ”) và Nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc Người dùng sử dụng ứng dụng di động của Nhà cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là“ Ứng dụng ”). Khi người dùng tải xuống hoặc truy cập vào Ứng dụng, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sau đây là hợp đồng ràng buộc giữa Nhà cung cấp dịch vụ và Người dùng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này hoặc bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với các Điều khoản này theo thời gian, bạn không nên tải xuống Ứng dụng hoặc bạn nên ngừng sử dụng Ứng dụng ngay lập tức.

2. Trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ

Ứng dụng, bao gồm tất cả nội dung trên hoặc có sẵn thông qua Ứng dụng, được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’ và Nhà cung cấp dịch vụ không bảo đảm, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến chức năng của ứng dụng hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Đặc biệt, nhưng không giới hạn, Nhà cung cấp dịch vụ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, tính phù hợp, độ tin cậy, tính hoàn chỉnh, hiệu suất, tính phù hợp, không nhiễm vi rút hoặc tính kịp thời của nội dung có trên Ứng dụng.

Mặc dù CyberCat VPN sẽ cố gắng đảm bảo rằng Ứng dụng hoạt động bình thường 24 giờ một ngày, nhưng Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu vì bất kỳ lý do gì mà Ứng dụng không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Quyền truy cập vào Ứng dụng có thể bị tạm dừng theo thời gian và không cần thông báo trong trường hợp hệ thống bị lỗi, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc nếu Nhà cung cấp dịch vụ thấy cần thiết.

Ví dụ: trong số các khía cạnh khác, Nhà cung cấp dịch vụ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người dùng về:

2.1 – Bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà Người dùng có thể phải gánh chịu hoặc gánh chịu do kết quả của việc tạm ngừng hoặc gián đoạn hoạt động của Ứng dụng;

2.2 – Bất kỳ trục trặc nào của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng di động nào không thể được coi là thuộc quyền kiểm soát của Nhà cung cấp dịch vụ một cách hợp lý và điều đó có thể ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc kịp thời của tài liệu mà Người dùng truy cập qua Ứng dụng;

2.3 – Bất kỳ tổn thất hoặc chậm trễ nào trong việc truyền tải thông điệp hoặc tài liệu mà Người dùng truy cập phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng di động nào hoặc do bất kỳ trình duyệt hoặc phần mềm nào khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi;

2.4 – Vi rút có thể lây nhiễm vào thiết bị mà Người dùng đang sử dụng Ứng dụng hoặc tài sản khác do Người dùng truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc Người dùng truy cập bất kỳ tài liệu nào trên Ứng dụng;

2.5 – Mọi hành vi sử dụng trái phép hoặc đánh chặn bất kỳ thông tin nào trong bất kỳ thiết bị nào của Người dùng được kết nối với Ứng dụng hoặc được sử dụng trực tiếp liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng;

2.6 – Bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp.

3. Trách nhiệm của Người dùng

Tuổi. Nếu bạn sống ở một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), theo nguyên tắc GDPR, bạn phải từ 16 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc độ tuổi lớn hơn bắt buộc ở quốc gia của bạn để đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn sống ở bất kỳ quốc gia nào khác ngoại trừ những quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc độ tuổi lớn hơn được yêu cầu ở quốc gia của bạn để đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài độ tuổi bắt buộc tối thiểu để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo luật hiện hành, nếu bạn chưa đủ tuổi để có quyền hợp pháp đồng ý với Điều khoản của chúng tôi ở quốc gia của bạn, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải thay mặt bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi.

Trong khi sử dụng Ứng dụng, Người dùng thừa nhận rằng họ có trách nhiệm và nghĩa vụ:

3.1. Chỉ sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân. Ứng dụng không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; khi sử dụng Ứng dụng, Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Estonia và mọi luật quốc tế hiện hành, bao gồm luật địa phương tại quốc gia cư trú của Người dùng;

3.2. Không sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc theo cách cổ vũ hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp bao gồm (không giới hạn) vi phạm bản quyền hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng hoặc bất kỳ mạng, máy chủ hoặc hệ thống máy tính nào được kết nối với Ứng dụng hoặc để sửa đổi , điều chỉnh, dịch hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc định dạng lại hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của Ứng dụng;

3.3. Duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản đăng nhập email của họ hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể cung cấp cho người thứ ba quyền truy cập vào (các) thiết bị của Người dùng được trang bị Ứng dụng hoặc có thể cung cấp quyền truy cập vào (các) thiết bị được trang bị ứng dụng;

3.4. Thông báo cho Nhà cung cấp dịch vụ ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản đăng nhập email của Người dùng hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác;

3.5. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về Người dùng khi đăng ký tải xuống hoặc / và sử dụng Ứng dụng;

3.6. Thường xuyên xem lại các Điều khoản này để Người dùng biết về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chúng.

Ngoài ra, Người dùng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin đăng nhập tài khoản khác của họ, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác của Người dùng. Người dùng đồng ý bồi thường đầy đủ và theo yêu cầu cho Nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào mà họ phải chịu hoặc gánh chịu trực tiếp hoặc gián tiếp do việc Người dùng sử dụng Ứng dụng khác ngoài phù hợp với các Điều khoản này hoặc luật hiện hành.

4. Các thay đổi đối với các Điều khoản này

CyberCat có quyền cập nhật các Điều khoản này theo thời gian. Nếu đúng như vậy, phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức và Điều khoản hiện tại có sẵn thông qua một liên kết trong Ứng dụng đến trang này. Người dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng sẽ được coi là sự chấp nhận đối với ứng dụng đó.

5. Sở hữu trí tuệ

Bản quyền đối với tất cả tài liệu có trên, trong hoặc có sẵn thông qua Ứng dụng, bao gồm tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, âm thanh, ảnh, đồ họa, tất cả mã nguồn, phần mềm tổng hợp và các tài liệu khác (gọi chung là “Tài liệu”) đều thuộc sở hữu bởi hoặc được cấp phép cho Nhà cung cấp dịch vụ. Tất cả các quyền được bảo lưu. Người dùng có thể xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của họ nhưng họ không thể sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái sản xuất, xuất bản, trưng bày, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại, phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào hoặc sử dụng Tài liệu mà không có sự cho phép rõ ràng của Nhà cung cấp dịch vụ. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng (gọi chung là “Nhãn hiệu”) có trên hoặc trong Ứng dụng thuộc sở hữu của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác bên thứ ba của Nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng không thể sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác bên thứ ba có liên quan của Nhà cung cấp dịch vụ.

6. Chấm dứt

Tài khoản người dùng trên Ứng dụng có thể bị chấm dứt, thông tin người dùng bị xóa và / hoặc tài khoản bị khóa vĩnh viễn trong trường hợp lạm dụng Điều khoản hiện tại hoặc theo quyết định riêng của Nhà cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước cần thiết về hành động đó.

7. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và ủy thác theo luật pháp của Cộng hòa Estonia và tất cả các tranh chấp được đệ trình dưới quyền tài phán riêng của Tòa án Estonia.

8. Quyền của bên thứ ba

Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể thi hành trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ bên thứ ba nào, cũng không nhằm mang lại lợi ích cho bất kỳ bên thứ ba nào, trong phạm vi được luật pháp địa phương cho phép.

9. Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản đó sẽ được hiểu, càng gần càng tốt, để phản ánh ý định của các bên (như được phản ánh trong các điều khoản) và tất cả các điều khoản khác sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực.

10. Thông tin liên hệ

meo meo @ cybercatvpn.com